Zoom’n’Joy

Zamówienia telefoniczne   +48 736 881 584

Pn–Pt: 9:00 - 17:30

Szybka dostawa na terenie Polski

Bestsellery Więcej
Teleskop Levenhuk Strike 50 NG 279,95 zł
Nowy produkt
Budzik Explore Scientific RC, czarny 59,95 zł

zoom-n-joy.pl » Regulamin sklepu internetowego zoom-n-joy.pl

Regulamin sklepu internetowego zoom-n-joy.pl

Obowiązuje od 20 sierpnia 2017 r.

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sklep Internetowy Zoom’n’Joy (zwany dalej: „Sprzedawca”) dostępny pod adresem www.zoom-n-joy.pl, przez firmę
Levenhuk Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Erazma Ciołka, nr 35, lok. 32, miejsc. Warszawa, kod 01-445, poczta Warszawa, kraj Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000469074, NIP 7393861428, REGON 281513351.

Adres korespondencyjny: Zoom’n’Joy, ul. Ciołka 35/paw. 32, 01-445 Warszawa. Tel.: +48 736 881 584, e-mail: piotr.rudnicki@levenhuk.com


1. Postanowienia ogólne

 1. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem formularza lub telefonu +48 736 881 584.
 2. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, objęte gwarancją producenta lub importera.
 3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, w którym działa www.zoom-n-joy.pl, Klient powinien dysponować aktywnym adresem poczty elektronicznej (e-mail) i urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Internetowego www.zoom-n-joy.pl towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
 5. Ceny widniejące na Stronie Internetowej Sklepu www.zoom-n-joy.pl, https://www.neonet.pl/, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przedmiotowa cena i opis towaru zyskują charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

2. Składanie i realizacja zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym www.zoom-n-joy.pl można dokonywać:
  • poprzez Stronę Internetową Sklepu – trzeba wybrać właściwy towar, kliknąć „Do koszyka”, po kolei wypełnić dane, wybrać sposób płatności i na końcu potwierdzić zamówienie;
  • telefonicznie – dzwoniąc pod numer +48 736 881 584.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego umowa uważana jest za zawartą.
 4. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego miejsca zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
 5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które Kupujący nabędzie wraz z towarem.
 6. Kupujący może wybrać formy płatności na Stronie Internetowej Sklepu.
 7. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu PayPal, Przelewy24.pl) lub poinformowanie Sprzedającego przez instytucję kredytującą zakup towaru o finalnej akceptacji wniosku kredytowego, złożonego przez Kupującego.
 8. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych.
 9. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.

3. Gwarancja

 1. Warunki gwarancji na wszystkie towary prezentowane na stronie internetowej www.zoom-n-joy.pl są takie same jak warunki podane przez producenta.
 2. Wadliwe towary są wymieniane zgodnie z warunkami gwarancji określonymi przez producenta.

4. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru.
 3. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór jest poniżej.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar Sprzedającemu. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Zoom’n’Joy, ul. Ciołka 35/paw. 32, 01-445 Warszawa.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:


.............................................................................................................
Data zawarcia umowy: .................................................................................
Data odbioru: ............................................................................................
Imię i nazwisko: .........................................................................................
Adres: .....................................................................................................
Data: ......................................................................................................

Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego nie można zwrócić po otwarciu opakowania ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


5. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

6. Postanowienia końcowe

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.zoom-n-joy.pl, https://www.neonet.pl/, zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru itp.).
 2. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu Internetowego www.zoom-n-joy.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.